કોનટેક્ટ

ફોર વેબસાઈટ રિલેટેડ ક્વેરી

એડ્રેસ

શ્રી વારાહી માતા દરબાર, ભંડેરી પોળ, કાલુપુર દરવાજા અંદર, કાલુપુર, અમદાવાદ, 380001

સંપર્ક

હિતેષભાઇ જે. રાવળ

ઇમેઇલ

ravalhitesh1180@gmail.com

ફોન નંબર
+91 88496 69206

શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળ

# નામ મોબાઇલ નંબર
1 (મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી) અમરીશ બી. મોદી +91 9824357901
2 (ટ્રસ્ટી) દિલીપ એસ. શાહ +91 9825786659
3 (ટ્રસ્ટી) નિખિલ એન. સુરતી +91 9825060841
4 (ટ્રસ્ટી) નીતિન એચ. રાવળ +91 9978850966
5 (ટ્રસ્ટી) પુષ્પેન્દ્ર આર. રાવળ +91 7383703585
6 (ટ્રસ્ટી) પંકજ એમ. રાવળ +91 9974022377

© 2020 - All Rights Reserved | Developed by Codenxt Web Technologies